Стручни соработници

Проф.д-р Елизабета Ѓоргиевска

Д-р Леарта Алили Адеми​

Проф. Д-р Велибор Тасиќ

Д-р Горан Маркоски

Проф. д-р Дафина Кузмановска

Д-р Лилјана Живковска

Д-р Филип Доксимовски

Д-р Бојан Теов

Д-р Гордана Доневска

Д-р Тодор Арсов

Д-р Маја Танкоска

Виш научен соработник Д-р Весна Амбаркова

Д-р Нора Абази Емини

Доцент Д-р Иван Барбов

Д-р Лина Стефаноска

Д-р Арменд Арслани

Д-р Маја Божиновска

Д-р Бојан Бошковски

Д-р Гоце Калцев